Den Danske Naturfond har erhvervet Lerbjerg Skov for 20,3 millioner kroner og har indgået en samarbejdsaftale med Lejre Kommune og Nationalparken om fordelingen af omkostningerne til natur- og friluftsprojekter.

850.000 kroner til naturprojekter i Lerbjerg Skov

Lejre Kommune samarbejder med Den Danske Naturfond og Nationalpark Skjoldungernes Land om at udvikle naturen og friluftsfaciliteterne i Lerbjerg Skov. 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Nationalparken bidrager til faciliteter, der understøtter friluftslivet. Lejre Kommune bidrager med halvdelen af midlerne til de projekter, der omfatter udvikling af natur. Den anden halvdel bidrager Naturfonden med.

Med en tidligere bevilling på 350.000 kroner er der allerede gennemført naturforbedrende indsatser, der genskaber den naturlige hydrologi. 

De 850.000 kroner, som kommunalbestyrelsen nu har frigivet, skal anvendes til biodiversitetsfremmende hugst, etablering af skovgræsning og andre naturplejetiltag:

– Fældning af uønskede eksotiske arter og etablering af lysåbne arealer i skoven, så der skabes en skovnatur, der understøtter en bred vifte af hjemmehørende planter og dyr.

Skovgræsning med store græssere, så bevoksningen holdes i skak. Der etableres et hegn i skoven, der kan holde kreaturerne inde og samtidig lade vildtet passere. Hegnet vil også have åbninger, hvor skovgæsterne kan passere. 

”Veteranisering af træer, hvor særligt udvalgte træer beskadiges, så de hurtigere kan blive hjemsted for blandt andet svampe og insekter.

Der er allerede ryddet en del af de eksotiske træarter og den naturlige hydrologi i området er søgt genetableret. Disse indledende projekter har skabt en skov med plads til et mere varieret dyre- og planteliv.

Administrationen vurderer, at den anlægsbevilling, der nu er blevet frigivet, dækker Lejre Kommunes andel af de resterende naturindsatser, blandt andet hegning.

Økonomi 
Den Danske Naturfond har erhvervet Lerbjerg Skov for 20,3 millioner kroner og har indgået en samarbejdsaftale med Lejre Kommune og Nationalparken om fordelingen af omkostningerne til natur- og friluftsprojekter.

Nettoomkostningerne for projekterne i Lerbjerg Skov beløber sig til 4,4 millioner kroner efter indtægter fra blandt andet træsalg. 

Det er aftalt, at Lejre Kommune skal bidrage med 1,2 millioner kroner til naturgenopretningen. 

Baseret på budgettet og samarbejdsaftalen er udgiftsfordelingen som følger:

• Naturfonden: 1.200.000 kroner.

• Nationalparken: 2.000.000 kroner.

• Lejre Kommune: 1.200.000 kroner.

Skulle det blive muligt at opnå statslige tilskudsmidler til projektet, vil Lejre Kommune og Naturfonden dele tilskuddet og dermed reducere deres udgifter.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig