Forretningsbetingelser

Annonceplacering

Bestilte placeringer respekteres i størst muligt omfang, men pladsmæssige eller tekniske forhold kan nødvendiggøre at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt senest 6 dage efter annoncens indrykning. Reklamationer over faktureringer skal være os skriftligt i hænde senest 14 dage efter fakturadato. LejreMagasinet, MitLejre og Mediepol Publish påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af trykfejl i tekst eller annonce, print eller online, manglende indrykning eller indrykning i forkert uge.

Betalingsbetingelser

Vejledende: Fakturadato + 8 dage. Vi forbeholder os altid retten til, at kræve forudbetaling. Overskrides betalingsfristen bortfalder alle rabatter, og der beregnes morarente 2% pr. påbegyndt måned. Såfremt indgåede indrykningsaftaler misligholdes, har avisen ret til at efterdebitere for meget ydet rabat.

Fakturagebyr

Fakturaer, der skal sendes med posten, bliver pålagt et fakturagebyr på kr. 80,00. Vi beregner dog ingen gebyr for elektroniske (PDF) fremsendte faktura, her skal vi blot have oplyst e-mailadresse, hvortil vi skal sende fakturaen. Send venligst en e-mail til vores bogholderi bogholder@mitlejre.dk med en mailadresse samt jeres kundenummer, såfremt faktura skal fremsendes elektronisk.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms og produktionstillæg.
Der tages forbehold for force majeure, strejke, og andre udefrakommende hændelser uden for LejreMagasinets, www.mitlejre.dk og Mediepol Publish indflydelse..

Annoncemateriale

Færdigt annoncemateriale skal leveres som PDF-fil og svare nøjagtig til størrelsen på den bestilte annonce. Levering af materiale skal ske via mail. PDF-filen skal overholde standarden for avisproduktion. Information og denne standard kan ses på www.kankanikke.dk

Alle priser er esklusiv moms.