Borgmester Tina Mandrup Lejre Kommune

Jeg tror, at man kommer længst med mod og ærlighed i sine politiske udmeldinger, for at afstemme forventningerne, siger Tina Mandrup.

Borgmester Tina Mandrup: Vi er godt på vej!

I det to første år har borgmester Tina Mandrup haft fokus på struktur og transparens. Nu er det blevet tid til “mod og ærlighed”.

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

LEJRE: I Venstres valg- og handlingsprogram for 2022 – 2025 er det visioner og mærkesager som ”skattekronerne skal målrettes et serviceniveau af høj kvalitet”, ”erhvervsvenlighed”, ”moderne borgerinddragelsesformer” og ”kommunale Lejre-reformer på de store velfærdsområder”, som Tina Mandrup fremhæver. 

– Serviceniveauet har været noget af det første, jeg har været optaget af, fortæller Tina Mandrup, da vi mødes på borgmesterkontoret på Allerslev Rådhus. 

– En generel forbedret sagsstyring, hvor vi får mest ud af de resurser, vi har. Vi har kulegravet hele det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet for at sikre, at borgerne får det, de har krav på – hverken mere eller mindre. 

– Der bliver udarbejdet en status på området hver tredje måned. Vi skal bruge vores penge fornuftigt, og de ansatte skal have klare retningslinjer at forholde sig til.  

– På skoleområdet har det været frustrerende at se, at vi i mange år har måttet tage penge fra almenområdet til specialområdet. Det har vi taget et ordentligt livtag med i forbindelse med budget 2024.

– Vi tilfører området 75 millioner kroner over de kommende fire år med et varigt løft på 30 millioner kroner årligt til almenområdet fra 2027. Tillige har vi afsat syv millioner kroner til efteruddannelse og kompetenceløft. 

– Det stiller krav til, at vi som politikere står ved det her, og det stiller krav til skoleledelser, bestyrelser, lærere og pædagoger.

– Det handler også om lave den gode arbejdsplads og om at kunne tiltrække nye medarbejdere. Om gennemsigtighed og transparens, siger Tina Mandrup.

– For at få styr på vores økonomi og hvordan, vi gerne vil bruge den, kræver det en god indsigt i, hvad det er for et potentiale for og hvor, vi kan bruge vores resurser bedre til gavn for borgerne.    

– Det har været åbenlyst, at der nogle gange har været for meget fart på udbygning, byggesagsbehandling, lokalplaner osv. 

– Det kræver mange administrative resurser. Det har vi fået et ret godt overblik over nu, hvor der er skruet lidt ned for tempoet, siger Tina Mandrup.

Erhvervslivet
Tina Mandrup prioriterer at tage rundt og besøge de erhvervsdrivende for at høre, hvordan de oplever, det er at drive virksomhed i Lejre Kommune.

– Jeg oplever en fællesnævner: Det slår mig hver gang, at det er produkter af høj kvalitet, det drejer sig om. 

– Jeg ved godt, at vi har en udfordring i forhold til erhvervsarealer. Der er megen lovgivning at tage hensyn til, og blandt andet derfor har vi begrænsede muligheder for at udlægge arealer til erhvervsbrug.

– Et af de erhverv, som vi gør noget ekstra for, er landbruget. Landbrug dækker 2/3 af Lejre Kommunes geografiske område. Vi har netop ansat en ”landbrugsmedarbejder”; en klima-medarbejder med særlig fokus på landbrug. 

– Med en dialogbaseret tilgang til de kæmpe udfordringer, landbruget står over for, håber vi, at vi kan understøtte landbruget i omstilling til mere klimaansvarlig produktion, så landbruget kan fortsætte med at producere fødevarer af høj kvalitet – som de er kendt for.

Kommunale ”Lejre-reformer”
– Vi kommer til at løse de udfordringer, vi står i, på en helt anden måde, end vi gør i dag, fortæller Tina Mandrup.

– Der, hvor vi kan gøre noget anderledes, skal vi ikke stå og vente på, at der kommer lovgivning på området. 

– Jeg vil rigtig gerne gøre noget på de store velfærdsområder; dagtilbud, skoler og ældre. Men det kræver nogle klare rammer. Det er vi i gang med at arbejde med i kommunalbestyrelsen. 

– Vi kigger ind i en demografisk forandring. Vi bliver markant flere ældre. Vi kommer især til at reformere både skoleområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Moderne borgerinddragelsesformer
Tina Mandrup har blandt andet indført ”åben borgmesterdør”, for at komme tættere på borgerne.

– Jeg træffes på Hvalsø Rådhus hver anden torsdag, hvor man forud kan booke en tid for en snak. Der kommer typisk mellem fire og seks borgere hver gang. Jeg kan selvfølgelig ikke gå ind i personsager og verserende sager understreger Tina Mandrup.

– Nogle kommer med gode ideer, som de vil have hjælp til at komme videre med. Andre vil tale om trafiksikkerhed, boligudbygning, solceller og vindmøller samt generel forvaltningspraksis. Det er rimelig bredt, og vi bliver altid lidt klogere på hinanden.

– Vi har også i denne periode indført en digital borgerinddragelsesplatform: Vores.Lejre.dk, hvor man kan give sin mening til kende, inspirere, stille forslag og spørgsmål og i det hele taget sætte sit aftryk på udviklingen i Lejre Kommune. Der er livlig aktivitet på siden, og det er en fantastisk måde at inddrage borgerne på.

– Vi har også lige holdt otte borgermøder om Plan- og bæredygtighedsstrategien, som er et debatoplæg frem mod kommuneplanen. Her deltog omkring 500 borgere. Sideløbende har vi også haft Plan- og Bæredygtighedsstrategien i for-høring på den digitale borgerplatform. 

– Det er første gang i Lejre Kommunes historie, at vi laver kommuneplanen på denne måde. 

– Det er mit håb, at vi i kommunalbestyrelsen kommer til at stå samlet om kommuneplanen. Og især når det kommer til opsætning af vedvarende energikilder, kommer vi til at tage nogle beslutninger, der desværre vil gøre ondt på nogle, siger Tina Mandrup.

Et anden eksempel på de borgerinddragelsesformer, der er blevet moderniseret, er inddragelsen af de lokale borgere, for eksempel i forbindelse med ombygningen og indretningen af Gevninge Bibliotek & Beboerhus og den bynære klimaskov ved Lavringe Jord. 

– Vi har ambitioner om at rejse meget mere klimaskov. Kommunalbestyrelsen ønskede at inddrage foreninger, borgergrupper, naboer og interessenter i klimaskoven syd for Lejre by. 

– For at sikre en god proces oprettede vi et § 17, stk. 4-udvalg – ”Klimaskovudvalget”. Her ønskede vi at arbejde mere formaliseret for at gøre os nogle erfaringer, som vi kan bruge i andre sammenhænge, og det endte supergodt. 

– Andre gange vil det give mening at inddrage borgerne under mere uformelle former.

Det brede samarbejde
– Vi er en flertals-konstellation, som nogen måske vil betegne som smal, siger Tina Mandrup om samarbejdet med konservative og Ole Blickfeldt, tidligere DF’er, nu Danmarksdemokrat.

– Både for budget 23, 24 og 25 lykkedes at lave en bred budgetaftale med SF og Radikale. Det er meget vigtigt.

– Som noget nyt har vi for budget ’24 og ’25 indgået en toårig aftale. Det giver ro og retning på den politiske ledelse og gør, at tiltagene kan blive arbejdet ordentligt ind i hverdagen.

– Jeg kan godt lide at have ”det lange lys” på. At arbejde meget struktureret og målrettet. 

– Jeg har løbende møder med partierne, der er med i budgetaftalen, hvor vi diskuterer, hvordan vi kommer i mål, og hvordan budgettet er blevet implementeret i hverdagen. 

– Når man er med i budgetaftalen, så er man helt inde i det politiske maskinrum – også selv om man ikke er med i flertalsgruppen, siger Tina Mandrup.

– Hvert halve år bliver der lavet en oversigt over, hvad status er på opgaverne i de forskellige udvalg afledt af budgetaftalen. Den kan borgerne også følge med i. 

De halvårlige opfølgninger på budgetaftalen ligger som bilag til kommunalbestyrelsesmødet. Den senest på mødet i august 2023.

Mod og ærlighed
Tina Mandrups ”mantra” for 2024 og 2025 kan koges ned til to ord: Mod og ærlighed. 

– Vi har om- og nybygget på dagtilbudsområdet. Allerslev og Hvalsø skole skal udbygges. Vi har også et friplejehjem i støbeskeen. 

– Budgetaftalen lægger de politiske spor. Men vi er er nødt til at forventningsafstemme med borgerne i de kommende år. For der er et stor gab imellem borgernes forventninger til den kommunale velfærd og det, vi vil kunne levere.

– Hvad er det, vi kan, og hvad har vi mulighed for? Til dels med baggrund i den økonomi, der er. Men det handler i høj grad også om at få den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.  

– Jeg tror, at man kommer længst med mod og ærlighed i sine politiske udmeldinger, for at afstemme forventningerne, siger Tina Mandrup.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig