Billedet viser området omkring Museumsøen set fra Ravnshøjvej. Se mange flere billeder nederst i artiklen. 

Det haver så nyligen regnet – Med Dumong rundt i Lejre

November tegner til at blive den måned med størst nedbør som er målt, siden man begyndte at registrere for halvanden hundrede år siden. Se de betagende billeder nederst i denne artikel.

Lejre er et område domineret af åer og vandløb, som krydser gennem området. Disse har stor betydning for hele områdets historie og udvikling, og er den egentlige grund til at Lejrehistorisk blev placeret, hvor det er i dag.

I sagnkongernes tid var vandvejene væsentlige for hele samfærdslen, og ud over dette har de været leverandører af energien til mange vandmøller.

Betragter man å systemerne – tegner der sig noget, som kunne minde om et timeglas med Lejre og den tætliggende kongsgård som centrum. Det er mange mindre åer og vandløb, som kommer sydfra fra blandt andet Aunstrup, Vor Frue, Snoldelev, Viby og Borup, der løber sammen omkring Lejre – og siden breder sig ud igen mod nord hovedsagligt gennem Lejre- og Kornerup å. 

Området omkring museumsøen. 
Museumsøen, vist ikke det officielle navn på den pulserende sø, men her kaldt, ligger øverst i billedet, og gennembrydningen til Kornerup Å, som ligger nederst i billedet, er tydelig. Det er en gennembrydning, som sædvanligvis finder sted når søen er ’mættet’ med vand. Broen går over Kornerup Å, men er svær passabel. 

Lejre Å, som det meste af året blot er en mindre grøft, som er delvis udtørret, har sit udspring ved siden af Kornerup Å, omkring området, som ligger i forlængelse af broen. Det er tydeligt at den er rig på vand, ligesom det er tydeligt, at den modtager en del af overløbet fra søen.

Det videre forløb
Kornerup Å, der hele året er rig på vand, løber langs Ravnshøjvej frem til Kornerup Sø – og herfra videre gennem Svogerslev Sø og Lille- og Store Kattinge Sø inden den løber ud i Roskilde Fjord i Kattinge Vig.

Lejre Å, der engang havde et væsentligt større volumen, løber gennem Lejre Ådal, fortsætter gennem Gevninge Ådal, for til slut at løbe ud i fjorden tæt ved Strandagergaard syd for Herslev.

I tider, hvor oversvømmelser er ved at være hyppige, er det tilfredsstillende, at konstatere, hvordan man i Lejre Kommune har friholdt de naturlige ådale for byggeri. 

Åernes placering har gennem tiderne været strategist vigtig. Det var færdselsårerne, hvor man anlagde bopladser og fæstninger, og man kunne hente drikkevand og mange fødeemner her.

Senere, da åerne havde et mere beskedent omfang, hovedsagligt på grund af tilvoksning, kunne de dog stadig være væsentlige hindringer for den, der kom med en tungt lastet hestevogn. Men omkring Lejre fandtes flere passager – blandt andet ved Harrevad og Flædevad, og brugte man disse overgange, blev antallet af flodpassager reduceret betydeligt i forhold til mange mindre passager længere inde i landet, og Lejre bevarede sin placering som handelsområde.

Tokkerup å ved Osager
Almindeligvis et stille vandløb med relativ beskeden vandføring. Men når man betragter åen fra broen til Osager, er det pludseligt forståeligt, at det var her Karl Frandsens forfader engang druknede, da hans vogn væltede ved passage, og han kom i klemme under vognen og druknede.

Søen ved Niels Frandsen gård ved Hvalsøvej i Sager
Søen er et tilbagevendende fænomen hver år, hvor den har en varieret størrelse – og undertiden tørrer helt ud. Efter regnen har den et omfang større end nogensinde.

Tokkerup Å ved Pilegårdsvej.
I en udgave af Magasinet  blev bragt et foto af vandløbet, som var næsten totalt udtørret. Det må siges at det nu har revanceret sig.

Overgangen fra Lauringe Å til Kornerup Å.

Kornerup Å ved Blæsenborg.
For at illustrere vandstanden, som det kan være svært på et billede, kan man her se Kornerup Å lige efter Alleen og det gamle vandværk. Sædvanligvis kan man benytte en gangsti langs åen, men aktuelt ses kun markeringen af, hvor den kan findes.

MuseumsøenogLedreborg Å
Den ’pulserende’ sø bag dæmningen ved Lejre Museum, som indtil andet er oplyst vil blive kaldt Museumsøen,var indtil for 14 dage side forvandlet til et overdrev med vilde planter. Efter regnen har søen et omfang som i sine velmagtsdage. 

Den modtager  vand fra Ledreborg Å
som også kaldes Hule Å.Vandmængden i denne betyder, at engarealerne op til Ledreborg Alle aktuelt er omdannet til en lavvandet sø.

MEN DET MEST FACINERENDE ER VEL
Sammenfletningen mellem Museumsøen, Kornerup Å og Lejre Å

Stien op til Skibssætningen.
Normalt har Lejre Å sit udspring tæt ved gangbroen, som føler over Kornerup Å, og det meste af året er den nærmest at betragte som enlidt dyb grøft med et beskedent vandløb, som i perioder er helt forsvundet.

Langs Ravnshøjvej frem til Kornerup Sø, er Kornerup Å gået betydeligt over sine bredder, og danner flere steder noget som ligner et delta.

Efter søen i løbet gennem Korneruper strømmen stærk, men oversvømmelser er ikke markant.LigesåiGevningeAdal,som helt naturligt absorberer de store vandmængder.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig