Nationalparken forventer, at ”projektet vil blive et nationalt hotspot for at sikre biodiversitet og landskab.

Fortidens Bognæs på ny

Lejre Kommune har givet Nationalpark Skjoldungernes Land landzonetilladelse til at gennemføre et landskabs- og biodiversitetsprojekt i Herslev. 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

HERSLEV: Projektet, der er omfattet af kravet om landzonetilladelse, består af følgende delprojekter:

• Etablering af nye søer

• Etablering af nye vådområder, blandt andet lukning af grøfter

• Udbredning af opgravet materiale

• Renovering/genskabelse af et historisk stendige.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at ”formålet med projektet er at bevare, genskabe og videreudvikle det enestående naturområde og landskab på Bognæs med tydelige tråde tilbage til fortidens kongelige vildtbane og guldalderlandskab”.

Et mønstereksempel
Ambitionen er, at projektet bliver et mønstereksempel på at stoppe tilbagegangen for vilde dyr og planter, som kan tjene som inspiration for andre lodsejere.

Nationalparken forventer, at ”projektet vil blive et nationalt hotspot for at sikre biodiversitet og landskab, hvor især vilde bier, dagsommerfugle, sjældne skovbiller, padder, krybdyr, flagermus og insektædende fugle er bevaret i talstærke, livskraftige bestande samtidig med, at der er genskabt et endnu mere spændende og smukt landskab til rekreativ udfoldelse.”

Kommunen har i tilladelsen ikke taget stilling til anden lovgivning end planlovens bestemmelser. 

Det ansøgte kræver desuden dispensation fra gældende fredning vedrørende Selsø-Lindholm Gods. 

Dele af det ansøgte kræver ligeledes dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig