Genopretning af natur i Lære Kommune

Ortofoto DDO®2020 optaget den 1. juni 2020 med ejendomsskel omkring Lerbjerg Skov i pink streg og de anvendte stednavne vist i skala 1:15.000, ©Hexagon

Genopretning af naturlig hydrologi

Naturlig hydrologi genoprettes blandt andet ved regulering af nogle af skovens rørledninger, grøfter og vandløb.

Lerbjerg: Den Danske Naturfond har erhvervet den 118 ha store ejendom Lerbjerg Skov syd for Kirke Hvalsø på Midtsjælland af Ledreborg Gods.
Lerbjerg Skov ligger i Lejre Kommune og i Nationalpark Skjoldungernes Land. Erhvervelsen er sket med henblik på at sikre og forbedre naturværdierne i området,
Lerbjerg Skov udgør den nordvestlige del af det store skovkompleks Bidstrupskovene nord for Skjoldenæsholm.

Et hotspot

Bidstrupskovene har en lang skovhistorie og er den største tilbageværende del af et engang meget større midtsjællandsk skovområde.
Skovene er samlet set et biodiversitetsmæssigt hotspot indenfor Nationalpark Skjoldungernes Land med forekomster af sjældne arter som engperlemorsommerfugl og hasselmus.

En ung skov

Lerbjerg Skov er i dag præget af forstlig drift og er ikke den artsrigeste del af Bidstrupskovene.
Skoven rummer en del 80-152 år gamle bøgebevoksninger, men størstedelen af skoven er ung og tilplantet indenfor de seneste 32 år dels med bøg og dels med forskellige arter nåletræ.

Moser

Lerbjerg Skov ligger højt i et kuperet istidslandskab ved det centrale sjællandske vandskel. Skoven rummede derfor tidligere en række moser, der nu er afvandede, afgravede og nedbrudte.
Den Danske Naturfond har som projektejer aftalt et samarbejde med National park Skjoldungernes Land og Lejre Kommune om genskabelse af en mere naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov.
Med naturlig hydrologi menes der i denne sammenhæng, at vandstands- og afstrømningsforholdene i, over og omkring jordoverfladen i et givet område, inklusiv hele rodzonen, ikke er styret eller påvirket af menneskelige indgreb. Såsom vandindvinding eller andre afvandingstiltag som grøfter, dræn eller pumpeanlæg samt at eventuelle vandløb er uregulerede og har et naturligt forløb.
En del af projektforslaget er sendt i fire ugers offentlig høring.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig