Klimaindsatsen sker på mange forskellige områder og allerede nu er der status på indsatsen i 2023.

Konkret status på klimaindsatsen

Lejre Kommunes Klimaplan blev vedtaget på et kommunalbestyrelsesmøde i foråret 2021. Planen skal revideres i løbet af 2024, og den nye klimaplan godkendes politisk i første halvår af 2025. I 2023 er status på de konkrete indsatser – indenfor de forskellige områder skitseret i artiklen herunder.
 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

Energi
Termonet: Otte landsbyer er blevet screenet for termonet i januar 2023. Gevninge, Kirke Hyllinge og Kirke Såby oprettede efterfølgende varmegrupper, som ultimo 2023 modtog støtte fra Landsbypuljen til udarbejdelse af projektforslag.  

Fjernvarme: Forsyningsselskabet Fors har vurderet, at der ikke er potentiale for fjernvarme i Lejre By. En borgergruppe har valgt at gå videre med E.on, som nu er i færd med at udarbejde et projektforslag for Lejre By, som forventes færdigt i foråret 2024. Osted blev i Varmeplan 2022 udpeget som potentielt fjernvarmeområde. Der var imidlertid ikke tilstrækkelig interesse i Osted, hvorfor projektet blev afsluttet primo 2024.

Vedvarende energiproduktion: I Lejre Kommunes Klimaplan er det en overordnet målsætning at etablere 150.000 MWh vedvarende energi i kommunen frem mod 2030. Fn undersøgelse af potentialet for VE-produktion i Lejre Kommune iværksat og forventes klar i foråret 2024. Undersøgelsen vil danne grundlag for det kommende arbejde med Kommuneplan samt revision af Klimaplanen.

Transport
Samkørsel: Samkørsel via platformen Nabogo blev påbegyndt i 2023. I 2023 blev der gennemført 816 samkørsler i alt. Der ses en betydelig fremgang primo 2024, hvor der er gennemført 811 kørsler i perioden fra 1. januar til 20. februar 2024.

Elcykler: Vidensprojekt om ”Tryg elcykelparkering ved stationer” er påbegyndt, herunder tilsagn om 375.000 kroner i støtte fra den statslige Cykelpulje 2023. Projektet afsluttes i 2024. 

Ladestandere: Lejre Kommune har fået tilsagn om 470.000 kroner til opsætning af nye ladestandere til elbiler. Udmøntning forudsætter kommunal medfinansiering.

Landbrug og arealanvendelse
Klimaskov-projekt syd for Lejre By: Klimaskovfonden gav i marts 2023 foreløbigt tilsagn om støtte på 360.000 kroner til finansiering af en klimaskov på otte ha syd for Lejre By. Klimaskoven forventes rejst af HedeDanmark i 2024.

Opnormering af klimaindsatsen: I forbindelse med budgetaftale 2024-2027 blev det besluttet at opnormere med en klimamedarbejder til landbrug og arealanvendelse. Dermed styrkes klimaindsatsen, herunder specifikt arbejdet med udtagning af lavbundsjord, skovrejsning, multifunktionel arealanvendelse og omstilling af landbrugserhvervet.

Ressourcer og cirkulær økonomi
Repair-caféer: Reparation er en vigtig brik i omstillingen til klimavenlige samfund. Der er etableret fire repair-caféer med støtte fra Lejre Kommune i henholdsvis Sæby, Ejby, Hvalsø og Lejre. Caféerne drives lokalt og fungerer tillige som lokale samlingssteder i de fire byer.

Kommunen som virksomhed
Omlægning af kommunens bilflåde: I Klimaplanen er det et delmål, at mindst halvdelen af kommunens bilpark skal være omlagt til alternative drivmidler i 2025. I 2023 var Lejre Kommunes andel af grønne biler på 49,6 procent, og Lejre Kommune ligger fortsat på en 4. plads på landsplan i forhold til grønne køretøjers andel af bestanden.

Energibesparelser: I 2023 blev der etableret varmebesparende faner i hallerne samt udskiftet lys i flere af de kommunale bygninger.

Kultur- og science-bygning, Osted Skole og Osted Børnehus: Begge nybygninger er opført og ibrugtaget i 2023. Som et led i arbejdet med klimavenligt og bæredygtigt byggeri er begge bygninger DGNB guld-mærkede. I DGNB-systemet evalueres et byggeri ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

Kommunikation og engagement
Klimaugen: Under Klimaugen 2023 blev der afholdt 33 klimaarrangementer, og samarbejdet med eksterne arrangører var vellykket. 

Det skønnes, at mere end 3.000 borgere deltog.

Klimahandleplanen er ind delt i følgende indsatsområder:
• Energi.

• Transport.

• Landbrug og arealanvendelse.

• Ressourcer og cirkulær økonomi.

• Kommunen som virksomhed.

• Kommunikation og engagement.

 

 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig