Skovrejsningsarealet er i kommuneplanen udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket. Sideløbende med ansøgningsprocessen hos Klimaskovfonden er der derfor sat gang i en planlægningsproces, hvor målet er at ændre udpegningen til et område, hvor skovrejsning er ønsket.

Skovrejsningsarealet er i kommuneplanen udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket. Sideløbende med ansøgningsprocessen hos Klimaskovfonden er der derfor sat gang i en planlægningsproces, hvor målet er at ændre udpegningen til et område, hvor skovrejsning er ønsket.

Lejre Kommune vil have mere skov år for år

Lejre Kommune har i klimaplan 2020-2050 en klar ambition om, at rejse 32 ha. skov i hvert år frem til 2030.

Tekst og foto af Conny Probst

LEJRE KOMMUNE: Der er i dag 14 procent skov i Lejre Kommune svarende til 3.260 ha. 25 procent af skovarealet ejes af staten. Knap 75 procent er privatejet, hvoraf godserne er de største skovejere.

I Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050 indgår skovrejsning som en væsentlig indsats for, at Lejre Kommune bliver CO2-neutral senest i 2050. 

Klimarådet har vurderet, at for hver hektar skov, der rejses, vil der lagres 4,9 ton CO2 i og ved skov (afhængig af skovtype). Nationalt er målsætningen, at 25 procent af Danmarks areal skal være dækket af skov inden udgangen af det 21. århundrede. 

Den nationale målsætning er i kommunens klimaplan omsat til et mål om, at der skal rejses 32 hektar ny skov hvert år i perioden 2023-2030. Det er et ambitiøst mål set i forhold til, at der i perioden 2007-2017 i alt blev plantet 50 ha ny skov i Lejre Kommune. Alle på private arealer.

Vision og formål 
På baggrund af de meget begrænsede muligheder for skovrejsning på de kommunale arealer i det åbne land, besluttede man i foråret 2022, at der skal ses bredere på anvendelsen af midlerne end til skovrejsning på kommunal jord. 

Lejre Kommune kan ikke opnå de ambitiøse mål alene. Derfor har man kig på mulige samarbejder og partnerskaber, herunder også crowdfunding, hvor virksomheder og borgere sammen finder midler til at rejse skov.

Otte hektar klimaskov
Sidste år blev der nedsat en projektgruppe, der skal understøtte indsatsen ift. skovrejsning. Der har blandt andet været dialog med Klimaskovfonden, Naturstyrelsen, Folkekirkens Grønne Omstilling og Fors.

Der er søgt støtte hos Klimaskovfonden til otte hektar klimaskov på kommunal jord syd for Lejre by. Projektet forventes udført ultimo 2023/forår 2024. 

Skovrejsningsarealet er i kommuneplanen udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket. Sideløbende med ansøgningsprocessen hos Klimaskovfonden er der derfor sat gang i en planlægningsproces, hvor målet er at ændre udpegningen til et område, hvor skovrejsning er ønsket. 

Samarbejdspartnere
I første halvår af 2023 vil der fortsat være fokus på at afdække, hvordan og med hvem Lejre Kommune kan indgå dialog, samarbejder og partnerskaber med, samt hvor man kan støtte op for at nå ambitionen med skovrejsning. 

Dialogen med mulige samarbejdspartnere – eksempelvis vandværker (blandt andet Hofor), de lokale lodsejere og foreninger, som arbejder for mere skov i Lejre Kommune – fortsætter. 

Dialogen med Fors er påbegyndt i efteråret 2022 og vil fortsætte i 2023, hvor der vil blive arbejdet med at få formuleret mål og udarbejdet en handlingsplan for samarbejdet om skovrejsning i Fors indvindingsområder. 

Fors arbejder med skovrejsning som en del af løsningen for at beskytte grundvandet i deres forsyningsområde. Fors har indvindingsområde i den nordlige del af Lejre, og i deres indvindingsområde har Lejre Kommune i kommuneplanen udpeget cirka 1.500 ha, hvor skovrejsning er ønsket. 

Dialogen med ”Folkekirkens Grønne Omstilling” er påbegyndt i efteråret 2022 og vil fortsætte i 2023, hvor der vil være fokus på hvilken samarbejdsform, der giver mening, samt hvordan man kan støtte hinanden i arbejdet. 

Folkekirken har stor fokus på grøn omstilling og har derfor nedsat en projektgruppe ”Folkekirkens Grønne Omstilling” som har fokus på at understøtte de lokale menighedsråd ift. grøn omstilling, herunder mere grøn anvendelse af deres jorde. Det kunne blandt andet være via skovrejsning.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig