Lejre Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder lovene.

Lejre Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder lovene.

Lejre Kommunes miljøtilsyn

Lejre Kommune fører fysisk tilsyn med 234 virksomheder og husdyrbrug.

Tekst af Conny Probst

LEJRE KOMMUNE: Lejre Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven samt de regler, der er fastsat med hjemmel i lovene.

Der gennemføres et fysisk tilsyn – med en fastlagt hyppighed – på 102 virksomheder og 132 husdyrbrug. 

Selvom der er tilsynspligt med alle virksomheder og husdyrbrug i Lejre Kommune, er der ikke krav om regelmæssige miljøtilsyn for de resterende virksomheder, plantebrug og hobbybrug. 

Her kommer man som miljømyndighed kun på besøg, hvis en borger henvender sig til kommunen om formodede lovovertrædelser eller føler sig generet af røg, støj eller møg.

På nogle områder kan eller skal kommunen udarbejde et regulativ eller en forskrift, som nærmere præciserer, hvilke miljøkrav, der skal overholdes.

I Lejre Kommune er der udarbejdet følgende regulativer/forskrifter:
• Regulativ for erhvervsaffald.

• Regulativ for husholdningsaffald.

• Regulativ for hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold.

• Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel.

• Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, affald, stoffer og produkter.

• Regulativ for tomgang med motorkøretøjer.

• Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet).

• Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrati-
onsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsar-
bejder.

Regulativer og forskrifter sikrer, at erhvervsdrivende og private på forhånd er klar over, hvilke krav der stilles. 

Fakta:
• Lejre Kommune er på 240 km2. 

• Der er 10 eksisterende erhvervsområder, og seks fremtidige erhvervsområder, der ikke er lokalplan-
lagt endnu.

• 80 procent af kommunens areal er områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD), hvor det er vigtigt med en særlig beskyttelse af grundvand.

• Syv procent af kommunens areal er beskyttet natur efter naturbeskyttelsesloven (§3-områder), og 14 procent af det samlede areal er skovområde.

• Der er fem internationalt beskyttede naturområder (Natura2000–områder) i Lejre Kommune.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig