Klimaskovudvalget har arbejdet sig frem til en anbefaling om, at klimaskoven syd for Lejre by skal være en folkeskov. En skov for alle. 

Otte hektar klimaskov syd for Lejre

En klimaskov er en anlagt skov, hvis primære formål er at kompensere for CO2-udledning, og som kan være optimeret til at optage særligt meget CO2. 

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2022 at rejse otte hektar klimaskov syd for Lejre by og oprettede i den forbindelse et Klimaskovudvalg. 

Samtidig søgte Lejre Kommune om støtte hos Klimaskovfonden, som efterfølgende gav et foreløbig tilsagn om støtte på 360.000 kroner til klimaskovrejsning i Allerslev By. 

Tilsagnet er gældende i to år, dvs. til marts 2023. 

Klimaskovudvalget 
Klimaskovudvalget består af otte borgerrepræsentanter med interesse for natur, skov og klima. Heraf er blandt andet Foreningen Lavringe Jord og Grønt Råd repræsenteret samt flere af de nærmeste naboer. 

Herudover har de fem kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling deltaget i udvalget. 

Til at understøtte udvalgets arbejde har en ekspert i rejsning af klimaskov samt medarbejdere fra administrationen deltaget på møderne. 

En folkeskov med fire spor
Klimaskovudvalget har arbejdet sig frem til en anbefaling om, at klimaskoven syd for Lejre by skal være en folkeskov. En skov for alle. 

Herudover anbefaler Klimaskovudvalget fire overordnede værdier, som udvalget har valgt at kalde skovens fire spor: 

• Det videnspædagogiske spor. Udvalget anbefaler, at der skabes plads og rum til aktiv læring og naturdannelse i skoven. 

• Oplevelsessporet. Udvalget anbefaler, at naturoplevelsen i skoven understøttes af en række planlagte ”formidlingsrum”, som for eksempel rum til fordybelse eller nysgerrig opdagelse af naturen. Placeringer af stier og lysninger er tilrettelagt for at sikre netop dette. 

• Det rekreative spor. Udvalget anbefaler, at der bliver plads til ro, så klimaskoven også understøtter rekreative formål. 

• Tilgængelighedssporet. Udvalget anbefaler, at skoven bliver tilgængelig for alle. Det betyder også tilgængelig for f.eks. kørestolebrugere, gangbesværede eller brugere med barnevogne. 

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit seneste møde Klimaskovudvalgets anbefaling og værdier.  

Samarbejde med lokale kunstnere
Herudover anbefaler Klimaskovudvalget, at Lejre Kommune fortsætter en aktiv borgerinddragelse for den videre udvikling af klimaskoven. 

Det anbefales, at der etableres en borgergruppe, som kan arbejde videre med særligt oplevelsessporet og det rekreative spor i skoven. 

Klimaskovudvalget påpeger, at der er potentiale for samarbejde med eksempelvis lokale kunstnere, institutioner og foreninger, samt at der kan søges finansiering til udvikling af de overstående spor igennem fonde og eksterne puljer. 

Etablering af klimaskoven
For at sikre bedst mulige vækstbetingelser og hermed fremtidig CO2-binding skal plantning og pleje af klimaskoven de første tre år varetages af en professionel virksomhed med erfaring i at rejse og pleje klimaskov. 

Plantning af skov sker via GPS, så der kan anvendes maskiner til vedligeholdelse, hvilket kræver stor erfaring. 

Klimaskoven bliver indhegnet de første tre år for at undgå, at vilde dyr spiser skovens træer. 

Lejre Kommune vil indgå en dialog med nuværende forpagter af området med henblik på den videre proces for etablering af skoven. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig