543 nye brugere har oprettet sig på www.vores.lejre.dk i debatperioden for Plan- og bæredygtighedsstrategien. Samlet set er der pt. 1.467 registrerede brugere af platformen.

Status for den brede dialog

500 borgere har deltaget i borgermøder om plan- og bæredygtighedsstrategien. Og cirka 4.000 enkeltpersoner har én eller flere gang besøgt deltagelsesportalen vores.lejre.dk.

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Kommunalbestyrelsen har med Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 ønsket at tage en lokal forhåndsdialog om arealønsker og lokal udvikling for at få en bredere dialog, som input til arbejdet med den kommende kommuneplan. Strategien har været i offentlig debat fra den 30. oktober 2023 til den 31. januar 2024 på deltagelsesplatformen vores.lejre.dk. 

Derudover har der været holdt otte borgermøder i de største byer i kommunen som en del af den offentlige debat.

Borgermøder
I Osted drøftede cirka 100 borgere følgende temaer/dilemmaer: Mulig opgradering af rute 14 på baggrund af Vejdirektoratets forundersøgelse om potentiel motor-/motortrafikvej mellem Roskilde og Ringsted, perspektiverne ved placering af en ny dagligvarebutik på hjørnet af Hvalsøvej og Hovedvejen kontra udvikling af butikslivet i bymidten, potentielt solcelleanlæg vest for Osted samt mere skov og natur rundt om Osted med mere. 

I Lejre drøftede de omkring 120 deltagere boligudbygning, vindmøller ved jernbanen, solceller ved Gøderup, trafik i og gennem Lejre by, mere natur i ådalene. Mange var mange mødt op for at tilkendegive holdninger for og imod seniorboliger ved Åvangsgaard øst for byen. 

De 20 deltagere i borgermødet i Gevninge drøftede: Mere skov og natur i ådalene, herunder de rekreative forbindelser og muligheder, boligudviklingen, bevarende lokalplaner for landsbyerne, erhvervsudviklingen og trafikken. 

I Kirke Hyllinge (cirka 15 deltagere) blev der drøftet:  Mere natur ved Ørbækken og skov syd for Kirke Hyllinge, vindmøller og/eller solceller i området ved Ørbækken, energifællesskaber, bolig-, og erhvervsudbygning herunder ønsker til udpegning af nye erhvervsarealer,  boligprojekt til for eksempel seniorer i Gershøj og trafikken i og gennem området. 

De 70 deltagere i borgermødet i Kirke Sonnerup drøftede: Solceller ved Trudsholm, boligudvikling nordvest for byen, eventuelt nyt erhvervsområde øst for byen,  rekreative forbindelser og stier, der binder området bedre sammen samt trafikken i og igennem området. 

I Kirke Såby (cirka 90 deltagere) blev debatten afviklet i to grupper:  Én gruppe for Vester Såby og en for Kirke Såby. I Vester Såby-gruppen drøftede man solceller nordvest for Vester Såby, erhvervsudvikling og ønske tom mere natur. I Kirke Såby-gruppen blev der talt om boligudvikling ved henholdsvis Acacievej og ved Munkegården, energiforsyning, herunder solceller, vindmøller, skyggeforhold og kompensationer,trafik i og igennem området, herunder udfordringer særligt ved Skullerupvej, mere natur og bedre rekreative forbindelser mellem Kirke Såby og Vester Såby.

I Ejby (cirka 15 deltagere) drøftede man boligudvikling, herunder grøn boligrotation og mulig omdannelse/fortætning af for eksempel parcelhuskvarterer, bevarende lokalplaner for landsbyerne, energifællesskaber, herunder for og imod solceller og vindenergi, mere natur og biodiversitet og trafikken i og igennem området.

I Hvalsø ønskede de cirka 45 deltagere at tale om byudvikling, trafik og infrastruktur, herunder ønsket om stop i boligudviklingen, behovet for grønne kiler mellem boligområderne og en manglende kvalitet i byens arkitektur, omdannelse af erhvervsområdet ved Tjørneager og Åsvejen, mere natur og rekreative forbindelser, hvorunder tre projektgrupper fremlagde deres ønsker om rekreativ udnyttelse af henholdsvis Den Grønne Kile og Madelungs Grusgrav, vedvarende energi, herunder om potentielle vindmøllesteder og  solcelleanlæg ved/på motorvejsnettet.

Platformen
Cirka 4.000 enkeltpersoner har én eller flere gange besøgt platformen i debatperioden fra 1. november 2023 til 31. januar 2024. Der har ikke været andre projekter offentliggjort på portalen end strategien siden november 2023.

Fordelt over de otte byer og deres omegn er der kommet 223 input/høringssvar, og dertil er givet 302 kommentarer og 2.708 stemmer (likes og unlikes). 

Osted og Lejre har haft stor aktivitet, særligt på grund af Vejdirektoratets forundersøgelser af potentiel ny motor-/motortrafikvej samt debat om boligudvikling, særligt i Lejre by. 

Derudover har strategiens foreslåede udlæg til nye bolig-, erhvervs- og solcelleområder været genstand for den største del af debatten.

I Gevninge, Kirke Hyllinge og Ejby har der kun været begrænset aktivitet.  543 nye brugere har oprettet sig på vores.lejre.dk i debatperioden for Plan- og bæredygtighedsstrategien.  Samlet set er der pt. 1.467 registrerede brugere af platformen.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig