Forudsætningen for, at det skal lykkes, er, at det sker i samarbejde med borgere, erhvervsliv, landmænd, foreninger, interesseorganisationer, investorer og udviklere. Kort sagt alle, der har en interesse i kommunen og dens arealer, siger viceborgmester Grethe Saabye (K), formand for udvalget for Erhverv, Klima og Lokal Udvikling

I de 20 år, jeg har været aktiv i kommunalpolitik i Lejre Kommune, har jeg aldrig før oplevet et lignende behov for overblik og prioritering – og af samme grund behov for åbenhed og involvering af vores borgere i vores planstrategi, siger Grethe Saabye.
Se kort og områder HER.

Vi skal have plads til mere – på samme areal – samtidig

Forudsætningen for, at det skal lykkes, er, at det sker i samarbejde med borgere, erhvervsliv, landmænd, foreninger, interesseorganisationer, investorer og udviklere. Kort sagt alle, der har en interesse i kommunen og dens arealer, siger viceborgmester Grethe Saabye (K), formand for udvalget for Erhverv, Klima og Lokal Udvikling.
Se kort og områder HER.

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

LEJRE: Landbrug, grøn energi, skovrejsning, klimatilpasning, renere vandmiljø, beskyttelse af grundvand, øget biodiversitet, mere natur, friluftsliv, turisme, infrastruktur, erhverv-, bolig- og landsbyudvikling. 

Listen over tiltag og behov, der skal findes plads til, er så lang, at der som regel knytter sig minimum to eller flere dagsordner til de selvsamme arealer.  

– I de 20 år, jeg har været aktiv i kommunalpolitik i Lejre Kommune, har jeg aldrig før oplevet et lignende behov for overblik og prioritering – og af samme grund behov for åbenhed og involvering af vores borgere i vores planstrategi. 

– Derfor begyndte vi også allerede i foråret at involvere vores borgere, erhvervsliv og alle andre med interesse i Lejre Kommunes arealer i processen.

– På vores.lejre.dk indkom mere end 100 indlæg, 130 kommentarer og knapt 1.200 likes/dislikes. 

– De er alle blevet taget med som inspiration til arbejdet med strategien, siger Grethe Saabye om det arbejde, der er gået forud for den Plan- og Bæredygtighedsstrategi, der nu er i offentlig høring til slutningen af januar 2024. 

Debatmøder
I høringsperioden er der planlagt debatmøder i de otte største byer, som er centrum for de otte lokalområder, som strategien er bygget op omkring; Ejby, Gevninge, Hvalsø, Kirke Hyllinge, Kirke Sonnerup, Kirke Såby, Lejre og Osted.

– Det har ligget vores udvalg meget på sinde at give mulighed for ikke blot at debattere strategiens indhold på et overordnet niveau, men også – og måske især – at få talt om de lokale dilemmaer. For, som der siges om for eksempel vores klimakrise, så er den global. Men lokalt skal vi også finde løsninger. 

– Vi kan ikke bare overlade det til naboen, staten eller EU, understreger Grethe Saabye.

– Af samme grund har vi også for første gang i min tid i lokalpolitik valgt at være mere konkrete med vores strategi. 

– Det vil sige, at der, hvor vi for eksempel ved, at der er en lodsejer eller investor, der ønsker at opsætte solceller, så vises det på kortet over de enkelte lokalområder. 

– Dilemmaerne, det afføder, kan derfor allerede nu diskuteres. Og der er god tid til at finde eventuelle alternative placeringer eller løsninger, inden vi bliver nagelfaste i forbindelse med kommuneplanen. Som skal laves efter, at vi har fået talt med vores borgere og virksomheder om vores Plan- og Bæredygtighedsstrategi.

Udfordringerne er forskellige
Ikke alle lokalområder står over for de samme dilemmaer. 

I Osted er der eksempelvis beskrevet et dilemma, som lyder: ”Er en motorvej/omfartsvej løsningen på de lokale udfordringer med gennemkørende trafik og trængsel på Hovedvejen?” Eller: ”Hvad skal der til for, at du kan gå med til, at der placeres vindmøller eller solceller i landskabet i dit lokalområde?” 

Omvendt er der et dilemma i Ejby, som lyder: ”Kan vi med en multifunktionel jordfordeling få skabt mere sammenhængende natur, særligt i ådalene i området?”.

– Der er mange interesser, der skal imødekommes, udfordringer der skal løses, og behov der skal tilgodeses. Derfor er det allerførste, vi gør, at indbyde vores borgere til en debat om, hvordan vi løser vores fælles udfordringer, så vi kan skabe en balanceret udvikling. Altså en udvikling, som tager hånd om flest mulige udfordringer og behov på samme tid og sted, siger Grethe Saabye. 

I foråret 2024 vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om offentlighedsfasen har givet anledninger til ændringen i strategien. På bagkant af denne beslutning kan arbejdet med kommende kommuneplan påbegyndes. 

Dilemmaer 
– Hidtil har vi kunnet fokusere på byudvikling, boligformer, kulturhistorie, detailhandel, landbrug og fødevarer, siger Grethe Saabye. 

– Det skal vi selvfølgelig fortsat. Men vi står over for presserende kriser inden for klima, energi, forsyning og biodiversitet, som vi skal have med, hver gang vi planlægger. 

– Det udfordrer vores måde at leve og tænke på. Og helt konkret udfordrer det måden, vi anvender vores arealer på. Det gælder også i Lejre Kommune. 

Listen over udfordringer er lang. Grethe Saabye nævner blandt andet:

– Kun i den nordlige og den sydøstlige ende af kommunen kan vi umiddelbart opstille vedvarende energianlæg. 

– Desværre har Staten lavet nogle benspænd hen over vores kommune med en transportkorridor langs Holbæk-motorvejen, hvor vi ikke må opsætte solceller. Det skal vi udfordre, hver gang muligheden er der. Jeg mener, vi er forpligtiget til – som minimum – at producere vores eget energibehov. Men så skal vi også have lov til at gøre det der, hvor det giver bedst mening.

– Vi har et erhvervsliv, der mangler erhvervsjord. Landsbyer, der trænger til revitalisering og byer, der har haft rigtig meget udvikling. 

– Vi skal have direkte og fri adgang til naturen. Vi skal have mere skov, og vi skal beskytte vores grundvand og fjorde. 

– Vi har sat en landskabsanalyse i gang, for at være sikre på, at vi bevarer det bevaringsværdige. Vi har ligeledes en analyse under udarbejdelse, der skal vise, hvor meget energi, vi kan producere, hvis alle kommunens tage og større tagflader på erhvervsvirksomheder m.m. blev taget i brug. Og endeligt arbejder vi henimod en arkitekturpolitik, som har fokus på bæredygtighed, hvad godt byggeri er og hvilket udtryk, vi gerne vil fremstå med, når vi bygger. 

Det hjælper ikke at isolere sig
– Vi har mange udfordringer og vi kan ikke lukke øjnene for dem, siger Grethe Saabye og fortsætter, vi kan ikke isolere os fra de globale udfordringer, der er.  Vi er nødt til at løse flere udfordringer samtidig – på det samme sted. Se på tværs og sammenkæde tingene.

Når vi kommer ud til de otte borgermøder, så opfordrer vi borgerne til også at komme med deres bud på, hvad de lokale dilemmaer er.  Det har vi selvfølgelig behov for at vide. Vi skal ikke bestemme, hvor skoen trykker, understreger udvalgsformanden. Vi skal lytte – og derefter kan vi tage de nødvendige beslutninger på et ordentligt oplyst grundlag slutter Grethe Saabye.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig