Graferne viser udviklingen i boligpriser (indeks 100 = Q3 1997) på hhv. ejerlejligheder, enfa-miliehuse og fritidshuse. Den ene er i ”løbende” priser og den anden er ”faste priser”, altså justeret for inflationen og gør dem dermed sammenlignelige med tidligere år.

Løgfrøens navn skyldes, at den nogle gange kan lugte af hvidløg. Men det opleves meget sjældent i naturen. Foto: Christian Fischer

Dyr og planter blivet talt og overvåget

I Kyndeløse og Nørre Hyllinge optælles kvækkende løgfrø-hanner.

Tekst af Conny Probst

LEJRE: Kommunen er plejemyndighed både på private fredede arealer og på egne arealer. 

30 procent af kommunens areal er fredet, og 1300 søer, vandhuller, moser, enge og overdrev er beskyttede naturtyper.  

Pt. er der fokus på nedenstående naturprojekter:

Sommerfugle i Kirkemosen
Ved Ryegård Dyrehave findes i den fredede Kirkemose tre sjældne arter af sommerfugle, som er knyttet til hedemoser og højmoser. 

Sommerfuglene bliver overvåget med henblik på tilrettelæggelse af pleje af mosen. 

Bestandene er små og isolerede, men synes konstante.

Ynglefugle i Roskilde Fjord
Yngelfuglene på de ubeboede øer og holme i Roskilde Fjord overvåges i samarbejde med Roskilde og Frederikssund kommuner. 

Øerne er fredet for at beskytte fuglelivet og for at regulere adgang til øerne og færdsel omkring dem. 

Overvågningen sker for dels at vurdere, om fredningens formål bliver opfyldt, dels at overvåge NATURA 2000-områdets fuglearter. 

Løgfrøer ved Kyndeløse
Løgfrøen er en sjælden padde, der er i stærk tilbagegang i Danmark. 

En lille bestand findes ved Kyndeløse og Nr. Hyllinge. Her er 17 vandhuller med mulighed for forekomst af løgfrø blevet overvåget siden 1990. 

Overvågningen sker ved at optælle kvækkende hanner om foråret og ved at fiske efter haletudser senere på sommeren. 

Desværre findes løgfrøen nu kun i fire til fem vandhuller, og det er sjældent, at der registreres ynglesucces i form af haletudser.

Maj-gøgeurt i Ejby Ådal
I Ejby Ådal er en bestand af maj-gøgeurt blevet optalt årligt siden 1990. 

Vellykket naturpleje i form af kratrydning betød, at bestanden i løbet af 10 år blev tidoblet. 

Siden er bestanden mindsket lidt, men den ligger vedvarende på et højt og konstant niveau.

Kødfarvet gøgeurt i Gøderup Mose
I Gøderup Mose bliver en meget stor bestand af kødfarvet gøgeurt optalt årligt. 

Optælling gennem 25 år har vist, at ændringer i drift og vandindvinding kan medføre store bestandssvingninger. 

Dårligere afgræsning har de seneste år betydet, at der er færre blomstrende gøgeurt i mosen.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig