Hvis ansøger får tilladelse til det ansøgte og vælger at udnytte tilladelsen, vil graveaktiviteten og lastbiltrafik til og fra grusgraven stige betydeligt.

Hvis ansøger får tilladelse til det ansøgte og vælger at udnytte tilladelsen, vil graveaktiviteten og lastbiltrafik til og fra grusgraven stige betydeligt.

Kommunen ønsker ikke fortsat grusgravning

HVALSØ: Region Sjælland har modtaget en ansøgning om fornyet gravetilladelse i Madelungs Grusgrav ved Hvalsø. Den tidligere gravetilladelse er udløbet. Region Sjælland har derfor bedt om kommunens bemærkninger til brug behandling af sagen.

Madelungs Grusgrav grænser op til Hvalsø by på den sydøstlige side og fylder arealet mellem byen og Bidstrup Skov. Der er gode grusforekomster i området, og der er levn efter flere grusgravningsaktiviteter i området.

Den seneste tilladelse til råstofindvinding blev meddelt af Lejre Kommune i 2012. 

Forud for tilladelsen, der blev ansøgt om i 2008, var der en dialog med ansøger om blandt andet nedjustering af graveareal og -volumen. Ved den første politiske behandling blev der tilføjet, at tilladelsen skulle begrænses til fem år, og der ikke måtte graves om lørdagen.

Flere forhold i den meddelte tilladelse blev påklaget, blandt at den var begrænset til fem år, og at en støjvold skulle flyttes. Klager fik medhold, og tilladelsen endte med at gælde i 10 år og udløb i 2022.

Ansøgningen
Nu søges der om indvinding i en tiårig periode over et areal på 16,8 ha. 

Den forventede årlige produktion vil blive 80.000 m3, svarende til 25 lastbiler dagligt. 

Af den forventede årlige produktion vil de 50.000 m3 blive indvundet under grundvandsspejlet.

Den forrige tilladelse gav ansøger mulighed for at indvinde 50.000 m3 råstoffer fra grusgraven om året. Indvindingen skulle foregå over grundvandsspejlet. 

Hvis ansøger får tilladelse til det ansøgte og vælger at udnytte tilladelsen, vil graveaktiviteten og lastbiltrafik til og fra grusgraven stige betydeligt.

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri har på det seneste møde besluttet, at brevet til Region Sjælland med Lejre Kommunes bemærkninger tilrettes, så det tydeligere fremgår, at Lejre Kommune ikke ønsker fortsat grusgravning i Madelungs Grusgrav. Grusgraven bør nu efterbehandles til rekreativt område. 

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig