Cykelstien på den vestlige side af den omlagte Søvej er i dag 1,80 meter bred, og vejreglerne tilsiger, at en fællessti skal være minimum 1,8 meter bred.

Søtorvet: fællessti og nye ramper

Søvej hat fået en fællesti på søsiden, hvor både cyklister og fodgængere kan færdes.

Tekst af Conny Probst.

HVALSØ: Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. april 2022, at Søvej skulle omlægges med revideret tværprofil med cykelstier i begge sider, og med fortov mod vest, fra Skolevej hen til Børnehuset Den Grønne Kile. 

Der blev efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen indhentet tilbud på anlæg af fortov mod vest, fra Skolevej hen til Børnehuset Den Grønne Kile. 

Tilbuddet oversteg dog administrationens forventninger til en anlægsudgift, hvorfor der blev truffet beslutning om at afsøge alternative løsninger. 

Det er ikke muligt at anlægge et fortov mod vest, fra Skolevej hen til børnehuset Den Grønne Kile, uden at det vil medføre et større og omkostningstungt anlægsarbejde. Det skyldes, at der langs en stor del af strækningen, hvor der er cykelsti, er en jordvold og et bygværk, som vil være i vejen for anlæg af fortov.  

Alternativ løsning
I stedet sagde kommunalbestyrelsen ja til den alternative løsning:

– At den eksisterende cykelsti langs den omlagte del af Søvej mod vest ændres til fællessti.

– At der etableres overgange mod syd og nord, så det er tydeligt, hvor de forskellige trafikanttyper skal færdes.     

Fællessti
Cykelstien på den vestlige side af den omlagte Søvej er i dag 1,80 meter bred, og vejreglerne tilsiger, at en fællessti skal være minimum 1,8 meter bred. 

Dermed kan stien ændres fra en cykelsti til en fællessti alene ved ændret skiltning og afmærkning. 

Med det antal fodgængere og cyklister, der færdes der, vurderes det at være forsvarligt.  


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig